Zásady ochrany a spracovania osobných údajov


• S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov -ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ: Spolok bývalých urbarialistov Podhradie – pozemkové spoločenstvo
Adresa spoločnosti: Slatinská 130/12, 038 52 Podhradie
IČO: 17 066 891
DIČ: 2020598789
IČ DPH: SK2020598789
Právna forma: Spoločenstvá vlastníkov

GDPR
Dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov, alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation).
Zásady ochrany a spracovania osobných údajov. (Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)

Spolok bývalých urbarialistov Podhradie – pozemkové spoločenstvo (ďalej len „Ubytovacie zariadenie“), si kladie za cieľ chrániť Vaše súkromie. Je pre nás dôležité, aby ste si mohli byť istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v súlade s platnými právnymi predpismi. Radi by sme Vám preto poskytli informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte, ale aj iné informácie, ktoré pre Vás môžu byť v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov dôležité.

Osobné údaje spracovávame
Primárne spracovávame Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb "ubytovacieho zariadenia". Následne za účelom poskytovania objednaných služieb. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR)

Navyše môžeme preniesť Vaše údaje s Vaším súhlasom, o ktorý vás osobitne požiadame (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia). Účelom spracovania osobných údajov na základe vášho marketingového súhlasu je: ponúkať produkty a služby poskytované prevádzkou Spolok bývalých urbarialistov Podhradie – pozemkové spoločenstvo ako aj prostredníctvom spolupracujúcich tretích strán. Ďalej marketingové spracovanie osobných údajov – spracovanie osobných údajov, ktoré predchádza samotnému použitiu informácií. Pod tým si môžete predstaviť štatistické a matematické analýzy s cieľom získať náhľad do správania našich zákazníkov a odhadnúť ich budúce správanie, potreby či obchodný potenciál.

Ďalej profilovanie klienta, rôzne segmentácie, reporting a pod. Spracovanie môže byť tak manuálne, ako aj automatizované. Analýzu a profilovanie vykonávame s cieľom prispôsobiť ponuku služieb čo najviac na mieru našim zákazníkom. Právny základ takéhoto spracovania osobných údajov tvorí Súhlas. Ponúkať Vám môžeme najmä produkty a služby, alebo vás môžeme kontaktovať s cieľom prieskumu spokojnosti či inej komunikácie. (napr. v podobe poďakovania či priania k narodeninám, na Vianoce alebo do nového roku, či výhodám a ponukám). Na komunikáciu používame: – poštové služby – telefonické hovory – SMS – elektronickú poštu v podobe e-mailu

– reklamné oznamy, na internetových stránkach alebo aplikáciách v prípade, že budete požiadaný o súhlas, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Tento krok by však nemal vplyv na zákonnosť spracovania vašich údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním
– direct mailovou komunikáciou prostredníctvom zasielania newslettra na Vašu e-mailovú adresu

Ďalej osobné údaje spracovávame za účelom marketingu, príp. zasielania newslettera. Právnym dôvodom spracovávania Vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) a Váš Oprávnený záujem vidíme v možnosti v budúcnosti vás zoznámiť s najnovšími ponukami našich služieb, ktoré pre Vás môžu byť výhodnejšie než služby existujúce. Poskytované služby sa časom menia a my by sme boli radi, aby ste vždy mali možnosť vybrať si tie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.

Osobné údaje - aké zhromažďujeme

Základné identifikačné údaje
Titul, krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti a u podnikateľa, obchodná firma, IČO a sídlo, aby sme vás správne identifikovali.

Kontaktné údaje
Poštová adresa, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, aby sme s Vami mohli komunikovať. Ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete v priebehu využívania služby, webovej stránky a podobne

Osobné údaje o Vás pochádzajú z rôznych zdrojov. Väčšinu osobných údajov nám poskytnete priamo vy s cieľom riadnej identifikácie vás ako zákazníka či návštevníka webovej stránky. Viac o osobných údajoch v súvislosti s webovou stránkou. Časť osobných údajov získavame z verejne dostupných zdrojov, ako sú napr. verejné zoznamy a registre, sociálne siete, internetové a smart aplikácie a od spolupracujúcich tretích strán. Rovnako aj my môžeme poskytnúť na základe Vášho súhlasu Vaše osobné údaje svojim spoločným správcom.

Čas uchovávania
Vaše údaje, ktoré automaticky zozbierame, keď navštívite našu webovú stránku, budeme uchovávať najviac po dobu 26 mesiacov.

Ak ste sa prihlásili na odber noviniek (newslettera), Vašu e-mailovú adresu budeme uchovávať dovtedy, kým sa z odberu neodhlásite. (Ak ste sa zaregistrovali na webovej stránke Vaše údaje budeme uchovávať tak dlho, kým bude existovať váš účet, a následne len tak dlho, kým budeme mať zákonnú povinnosť uchovávať ich)

Ubytovacie zariadenie bude uchovávať aj Vaše osobné údaje, ktoré zozbiera v priebehu obchodnej transakcie, aspoň do skončenia vzájomného obchodného vzťahu a potom tak dlho, kým bude mať zákonnú povinnosť uchovávať ich, alebo kým nebudú premlčané potenciálne nároky. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Garantom ochrany a riadneho spracovania Vašich osobných údajov na marketingové účely je podľa zákona správca týchto údajov. Rovnaké požiadavky sú kladené aj na ďalších spoločných správcov Vašich osobných údajov. Správcovia či spoloční správcovia môžu na spracovanie údajov využiť spracovateľa. Spracovateľom osobných údajov je teda každý subjekt, ktorý na základe zvláštneho zákona alebo s poverením či zmocnením správcu alebo spoločného správcu spracováva osobné údaje. V týchto prípadoch je zmluvne aj zákonom garantovaná rovnaká ochrana vašich údajov, ako je to zo strany Ubytovacieho zariadenia. Také organizácie spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy, ktorú s nami majú uzatvorenú, a podľa našich pokynov.

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:
• Subjektom verejnej správy a štátnym orgánom, pokiaľ to dovoľuje zákon.
• Tretím stranám, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť naše zákonné práva. Informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami.

Vaše práva a opravné prostriedky V súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov máte právo
• skontrolovať, či o vás uchovávame osobné údaje a aké, a získať k nim prístup alebo si vyžiadať ich kópiu / zásada korektnosti a transparentnosti
• vyžiadať si opravu, doplnenie alebo výmaz svojich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo ktoré boli spracované v rozpore s príslušnými požiadavkami / zásada správnosti
• vyzvať Ubytovacie zariadenie , aby spoločnosť obmedzila zhromažďovanie, spracovanie či používanie vašich osobných údajov / zásada minimalizácie uchovávania
• za určitých okolností z opodstatnených dôvodov namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov / zásada integrity a dôvernosti
• vyžiadať si prenosnosť údajov, nakoľko sa vaše údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu
• poznať totožnosť tretích osôb, ktorým sa vaše osobné údaje poskytujú / zásada transparentnosti
• Máte tiež právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, ktorý má na starosti ochranu osobných údajov

Súbory Cookies
• Pre potreby prispôsobenia obsahu našej webovej stránky vašim preferenciám používame súbory cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá naša stránka do vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie cookies vo webovom prehliadači na vašom zariadení či využitím externého nástroja, napríklad tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/
• V prípade, že zakážete použitie súborov cookies alebo zvolíte nevhodné nastavenia, môže byť funkčnosť web. stránok obmedzená.

Kontakt

Adresa prevádzky: Slatinská 130/12, 038 52 Podhradie
Telefón: +421 917 708 591
E-mail: urbarpodhradie@gaya.sk
http://www.urbarpodhradie.gaya.sk

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov