2024/03 - Valné zhromaždenie

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 27. apríla 2024 o 10,00 hod. v sále kultúrneho domu v Podhradí, na ktorom je Vaša účasť potrebná. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov VZ zúčastniť, môže Vás zastúpiť rodinný príslušník alebo iný člen spoločenstva s predloženým a Vami podpísaným písomným splnomocnením. Splnomocnenie (návratku) je možné zaslať poštou či elektronicky na e-mail: urbarpodhradie@gaya.sk, alebo splnomocnenec ho môže priniesť osobne.

Program: 9:00–10:00 h Prezentácia, o 10:00 h Začiatok VZ
1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie a zapisovateľa.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2023 a plán lesnej hospodárskej činnosti na rok 2024.
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2023.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2023.
5. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
6. Plán činnosti spoločenstva na rok 2024.
7. Správa o stave vlastníctva SBU.
8. Diskusia.
9. Uznesenie.
10. Ukončenie VZ.

Ing. Viera Blizniaková predsedníčka SBU Podhradie, p. s.

Prílohy:
1. Pozvánka na VZ 2024.
   Pozvanka_VZ_2024-PDF

2023/03 - Valné zhromaždenie

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 29. apríla 2023 o 10,00 hod. v sále kultúrneho domu v Podhradí, na ktorom je Vaša účasť potrebná. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov VZ zúčastniť, môže Vás zastúpiť rodinný príslušník alebo iný člen spoločenstva s predloženým a Vami podpísaným písomným splnomocnením. Splnomocnenie (návratku) je možné zaslať poštou či elektronicky na e-mail:urbarpodhradie@gaya.sk, alebo splnomocnenec ho môže priniesť osobne.

Program: 9:00–10:00 h Prezentácia, o 10:00 h Začiatok VZ
1. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a zapisovateľa.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2022 a plán lesnej hospodárskej činnosti na rok 2023.
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2022.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2022.
5. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
6. Plán činnosti spoločenstva na rok 2023.
7. Správa o stave vlastníctva SBU.
8. Voľby členov výboru a náhradníka dozornej rady.
9. Diskusia.
10. Uznesenie.
11. Ukončenie VZ.

Ing. Viera Blizniaková predsedníčka SBU Podhradie, p. s.

Prílohy:
1. Pozvánka na VZ 2023.
   Pozvanka_VZ_2023-PDF

2022/07 - Informácia o valnom zhromaždení

Výbor SBU Podhradie, p. s., ďakuje svojim členom, ktorí hlasovali na valnom zhromaždení, ktoré bolo vďaka ich účasti v počte 61,45 % uznášaniaschopné. Uznesenie z valného zhromaždenia môžte stiahnuť tu:
Uznesenie_VZ_2022-PDF

2022/05 - Oznam o konaní valného zhromaždenia korešpondenčnou formou

Vážení spolupodielnici,

v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou z dôvodu pandémie choroby COVID19 výbor SBU Podhradie, p. s. rozhodol riešiť valné zhromaždenie podľa článku VI. bod 3 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 27.4.2019 korešpondenčnou formou. Hlasovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca máj 2022, najneskôr do 7. júna 2022 s vyhodnotením 14. júna 2022. V prílohe Vám posielame materiály k jednotlivým bodom programu a návratku s hlasovacím lístkom, ktorý je potrebné zaslať poštou v priloženej obálke, prípadne elektronicky na e-mail: urbarpodhradie@gaya.sk, alebo priniesť do schránky na urbárskom dome, prípadne v predajni potravín v Podhradí najneskôr do 7. júna 2022 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Výbor SBU a predseda dozornej rady vyhodnotí úspešnosť korešpondenčného hlasovania zápisnicou. Aby bolo Valné zhromaždenie platné, je potrebné, aby hlasovali členovia spolu s počtom minimálne 50,01 % hlasov. Verím vo Váš zodpovedný prístup, aby spoločenstvo mohlo naďalej vykonávať svoju činnosť aj v roku 2022 v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

Ing. Viera Blizniaková
predsedníčka SBU Podhradie, p. s.

Prílohy:
1. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2021.
   Sprava_o_hospodareni_2021-PDF
2. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2021.
   Sprava_DR_za_2021-PDF
3. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
   Sprava_o_cinnosti_za_2021-PDF
4. Plán činnosti spoločenstva na rok 2022.
   Plan_cinnosti_2022-PDF
5. Návrh odmien.
   SBU_navrh_odmien_2022-PDF
6. Cenník palivového dreva.
   Navrh_cennika_palivoveho_dreva_2022-PDF

Priloženú návratku – hlasovací lístok, prosím, vyplňte (nevhodné preškrtnúť) a v priloženej obálke pošlite poštou, alebo doručte osobne.  Navratka_VZ_2020-PDF
Počet hlasov vyplníme pri vyhodnocovaní.
Pre vyplatenie dividend potrebujeme, aby ste nám na návratke poskytli aktuálne kontaktné údaje.

2020/08 - INFORMÁCIA K VALNÉMU ZHROMAŽDENIU

Výbor SBU ďakuje členom SBU, ktorý sa zúčastnili korešpondenčného valného zhromaždenia, ktoré bolo vďaka ich účasti 65,95% uznášaniaschopné. Uznesenie valného zhromaždenia je možné stiahnuť tu:
Uznesenie VZ 08/2020-PDF

2020/07 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Hlasovanie valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva – júl 2020
Vyzva_a_instrukcie_2020-PDF

Vážení spolupodielnici,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu pandémie choroby COVID19 výbor SBU Podhradie,p.s. rozhodol riešiť valné zhromaždenie podľa článku VI. bod 3 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 27.4.2019 korešpondenčnou formou. Hlasovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca júl 2020, najneskôr do 10. augusta 2020 s vyhodnotením 25. augusta 2020. V prílohe Vám posielame materiály k jednotlivým bodom programu a návratku s hlasovacím lístkom, ktorý je potrebné zaslať poštou v priloženej obálke, prípadne elektronicky na e-mail: urbarpodhradie@gaya.sk, alebo priniesť do schránky na urbárskom dome, prípadne v predajni potravín v Podhradí najneskôr do 10. augusta 2020 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Výbor SBU a predseda dozornej rady vyhodnotí úspešnosť korešpondenčného hlasovania zápisnicou. Aby bolo Valné zhromaždenie platné, je potrebné, aby hlasovali členovia spolu s počtom minimálne 50,01 % hlasov. Verím vo Váš zodpovedný prístup, aby spoločenstvo mohlo naďalej vykonávať svoju činnosť aj v roku 2020 v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

Ing. Viera Blizniaková
predsedníčka SBU Podhradie, p. s.

Prílohy:
1. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2019 a plán LHČ na rok 2020 (program starostlivosti o lesy – PSL).
   Sprava_OLH_2019-PDF
2. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2019.
   Sprava_o_hospodareni_2019-PDF
3. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2019.
   Zapis_dozornej_rady_SBU-PDF
4. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
   Sprava_o_cinnosti_vyboru_SBU-PDF
5. Plán činnosti spoločenstva na rok 2020.
   Plan_cinnosti_na_rok_2020-PDF
6. Návrh odmien.
   Navrh_odmien_2020-PDF

Priloženú návratku – hlasovací lístok, prosím, vyplňte (nevhodné preškrtnúť) a v priloženej obálke pošlite poštou, alebo doručte osobne.  Navratka_VZ_2020-PDF
Počet hlasov vyplníme pri vyhodnocovaní.

2019/04 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 27. apríla 2019 o 10,00 hod. v sále kultúrneho domu v Podhradí. Pre dôležitosť programu je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ zastúpiť rodinný príslušník alebo iný člen spoločenstva s predloženým a Vami podpísaným písomným splnomocnením. Splnomocnenie (návratku) je možné poslať poštou či elektronicky na e-mail: urbarpodhradie@gaya.sk, alebo priniesť osobne. Člen SBU, ktorý sa osobne zúčastní na VZ, dostane občerstvenie a darček.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend, o 10:00 hod - začiatok VZ
1. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie a zapisovateľa.
2. Správa odborného lesného hospodára a lesnej hospodárskej činnosti za rok 2018 a plán OLH na rok 2019 (program starostlivosti o lesy – PSL).
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2018.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2018.
5. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
6. Plán činnosti spoločenstva na rok 2019.
8. Zmluva o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je priložený tu:
Návrh zmluvy o pozemkovom spoločenstve
9. Voľba členov výboru SBU. (Záujemcovia o prácu vo výbore SBU sa môžu prihlásiť na výbore SBU do začiatku VZ).
10. Voľba náhradníka člena DR.
11. Diskusia.
12. Schválenie uznesenia.
13. Ukončenie VZ.

PaedDr. Vlasta Bellová
predsedníčka SBU

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF
Ochrana osobných údajov - PDF

2018/04 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2018 o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail urbarpodhradie@gaya.sk Žiadame Vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend,
o 10:00 hod - začiatok VZ

1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2017 a plán LHP na rok 2018.
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2017.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2017.
5. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
6. Plán činnosti spoločenstva na rok 2018.
7. Správa o stave vlastníctva SBU.
8. Diskusia.
9. Schválenie uznesenia.
12. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2017/07 - DOHODA O SPÔSOBE VYPLATENIA DIVIDEND

Výbor SBU Podhradie, poz. spol., žiada podielnikov, ktorí si neprevzali dividendy, aby si s výborom dohodlo spôsob vyplatenia dividend.
Spojiť sa môžu na adrese:urbarpodhradie@gaya.sk, alebo na telefónnom čísle 0905 488 939.

- priložiť splnomocnenie - v prílohe

Na stiahnutie :
SPLNOMOCNENIE - dividendy - PDF

2017/04 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2016 o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail urbarpodhradie@gaya.sk Žiadame Vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend,
o 10:00 hod - začiatok VZ

1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2016 a plán LHP na rok 2017.
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2016.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2016.
5. Voľby dozornej rady SBU
6. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
7. Plán činnosti spoločenstva na rok 2017.
8. Správa o stave vlastníctva SBU.
9. Diskusia.
10.Schválenie uznesenia.
11. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2016/04 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2016 o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail urbarpodhradie@gaya.sk Žiadame Vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend za rok 2015
10:00 hod - začiatok valného zhromaždenia

1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2015 a plán LHP na rok 2016.
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2015.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2015.
5. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
6. Plán činnosti spoločenstva na rok 2016.
7. Správa o stave vlastníctva SBU.
8. Diskusia.
9.Schválenie uznesenia.
10. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2015/02 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2015 (sobota) o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail urbarpodhradie@gaya.sk Žiadame Vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend za rok 2014 10:00 hod - začiatok valného zhromaždenia

1. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2014 a plán LHP na rok 2015.
3. Správa dozornej rady o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2014.
4. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
5. Plán činnosti spoločenstva na rok 2015.
6. Správa o stave vlastníctva SBU.
7. Voľba členov výboru SBU.
8. Voľba predsedu SBU.
9. Diskusia.
10.Schválenie uznesenia.
11. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2014/05 - INFORMÁCIE A OZNAMY

Žiadame podielnikov SBU Podhradie, ktorí si nevyzdvihli dividendy za rok 2013, aby kontaktovali výbor SBU na e-mail:

urbarpodhradie@gaya.sk ,

alebo na telefónne číslo 0907 836 293 ohľadom dohodnutia spôsobu prevzatia dividend

2014/01 - POZVÁNKA (Valné zhromaždenie - konalo sa 22. februára 2014)

Spolok bývalých urbarialistov Podhradie, pozemkové spoločenstvo, Ul. Slatinská 130/12, 038 52 Podhradie

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2014 /sobota/ o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny, alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail SBU urbarpodhradie@gaya.sk. Žiadame vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 – 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend za rok 2013
10:00 hod – zahájenie Valného zhromaždenia

1. Zahájenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2013 a plán LHP na rok 2014.
3. Správa o činnosti SBU od posledného Valného zhromaždenia.
4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2013.
5. Plán činnosti spoločenstva na rok 2013.
6. Správa o stave vlastníctva SBU
7. Informácia o novom zákone o poz. spoločenstvách, návrh Stanov a Zmluvy SBU
8. Správa dozornej rady.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesenia.
11. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2014/01 - Kronika SBÚ Podhradie

Začali sme spisovať históriu (kroniku) SBU Podhradie. Chceme požiadať držiteľov fotiek a dokumentov, súvisiacich s členmi a činnosťou urbárskeho spoločenstva o ich dočasné zapožičanie výboru SBU z dôvodov ich zdokumentovania a archivácie v kronike SBU.